Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Modelairtools BV;

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
5. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
6. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.
7. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.
8. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
9. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
10. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.
11. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de produkten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
12. Modelairtools BV. behoudt zich het recht voor producten die voor 0 Euro zijn geprijsd niet uit te leveren of in behandeling te nemen. Prijzen van 0 Euro worden veroorzaakt door een technisch probleem en zijn derhalve niet bedoeld als verkoopprijs.
13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de produkten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Mechelen.

Recht van teruggave:

De klant beschikt over een bedenktermijn van dertig werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, om mede te delen dat hij afziet van zijn aankoop. De klant dient het product, ongebruikt en ongeopend, in ongeschonden en originele (veiligheids)verpakking terug te sturen. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Modelairtools BV behoudt zich het recht voor om een retour te weigeren of slechts gedeeltelijk terug te betalen indien blijkt dat de (veiligheids)verpakkingen zijn geopend of gewijzigd of dat de producten schade hebben opgelopen ten gevolge van een handeling of nalatigheid van de klant. Het terugsturen van producten naar Modelairtools BV is op risico van de klant.
Indien de klant gebruik maakt van het recht van retour storten wij de reeds door de klant betaalde sommen terug zonder kosten aan te rekenen, en dit binnen de dertig dagen die volgen op de ontvangst van de teruggestuurde goederen.

Te volgen procedure :

1. Stuur een e-mail naar modelairtools@scarlet.be met de volgende informatie :

• bestelnummer,
• factuurnummer,
• het aantal en de referentie van de artikels die u wenst terug te sturen,
• de reden van retour.

2. U wacht op ons akkoord per e-mail met eventuele instructies voor de retourzending.

3. Stuur het artikel met een copie van uw factuur terug naar volgend adres :

Modelairtools BV
Mechelsesteenweg 101
2860 Sint-Katelijne-Waver
België

Opmerking : Indien de retour het gevolg is van een fout bij ons, nemen wij de kosten van de retourzending voor onze rekening.

Modelairtools BV
Mechelsesteenweg 117
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel 015/55.61.97.  (int: 0032.1555.6197)
Mail: Modelairtools@scarlet.be
BTW0450.903.807
KBO0450.903.807
ING BE06 3300 371187 22