Modelairtools online shop

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ARTOBI N.V.
1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
5. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
6. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.
7. Onze leveringen zijn contant betaalbaar.
8. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
9. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
10. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.
11. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de produkten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
12. Artobi NV. behoudt zich het recht voor producten die voor 0 Euro zijn geprijsd niet uit te leveren of in behandeling te nemen. Prijzen van 0 Euro worden veroorzaakt door een technisch probleem en zijn derhalve niet bedoeld als verkoopprijs.
13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de produkten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Mechelen.